În vederea eficientizării acordării asistenței medicale și acoperirii cerințelor apărute în contextul epidemiologic actual, Administrația Națională a Penitenciarelor și unitățile subordonate au analizat necesitatea încadrării unor posturi vacante, astfel încât măsurile de prevenție și intervenție impuse de evoluția în dinamică a virusului SARS-CoV-2 să fie implementate în parametri optimi.

Sunt vizate a fi încadrate cu personal 48 de posturi de medic, 47 de posturi de asistent medical și 20 de posturi de agent în sectorul operativ, pe durată determinată de 6 luni, astfel încât să se asigure îndeplinirea/continuitatea sarcinilor şi activităţilor în cadrul poliţiei penitenciare, în condiţii de siguranţă.

Data limită de înscriere este 11.05.2020, ora 15.

Unități angajatoare:
1. Aparat central – Administrația Națională a Penitenciarelor
2. Penitenciarul Aiud
3. Penitenciarul Arad
4. Penitenciarul Bistrița
5. Penitenciarul Botoșani
6. Penitenciarul Brăila
7. Penitenciarul București-Jilava
8. Penitenciarul București-Rahova
9. Penitenciarul Codlea
10. Penitenciarul Craiova-Pelendava
11. Penitenciarul Deva
12. Penitenciarul Drobeta-Turnu Severin
13. Penitenciarul Focșani
14. Penitenciarul Găești
15. Penitenciarul Gherla
16. Penitenciarul Giurgiu
17. Penitenciarul Iași
18. Penitenciarul Mărgineni
19. Penitenciarul Miercurea Ciuc
20. Penitenciarul Mioveni
21. Penitenciarul Oradea
22. Penitenciarul Ploiești-Târgșorul Nou
23. Penitenciarul Slobozia
24. Penitenciarul Târgu Jiu
25. Penitenciarul Târgu-Mureș
26. Penitenciarul Timișoara
27. Penitenciarul Vaslui
28. Penitenciarul-Spital București-Jilava
29. Penitenciarul-Spital București-Rahova
30. Penitenciarul-Spital Mioveni
31. Penitenciarul-Spital Constanța-Poarta Albă
32. Penitenciarul-Spital Târgu Ocna
33. Centrul Educativ Buziaș
34. Centrul Educativ Târgu Ocna

Penitenciarul Gherla angajează fără concurs, pe durată determinată de 6 luni: 2 posturi vacante de medic specialist, în specialitatea medicină generală/medicină de familie – polițist de penitenciare sau personal civil
contractual și 2 posturi asistent medical generalist – polițist de penitenciare sau personal civil contractual.

Condiții specifice pentru ocuparea posturilor de medic medicină generală/medicină de familie:

a) să fie absolvent al unei instituții de învățământ superior acreditate potrivit legii, în ramura de știință medicină – domeniul licență sănătate – specializarea medicină;
b) să fie confirmat în specializarea medicină generală/medicină de familie, condiție dovedită prin certificat de medic specialist;
c) să dețină certificat de membru al organizației profesionale (Colegiul Medicilor) cu viză pe anul în curs;
d) să nu-i fi fost aplicată una dintre sancțiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Această condiție poate fi îndeplinită și prin
completarea unei declarații pe proprie răspundere, candidatul prezentând ulterior documente justificative;
e) să dețină dovada de asigurare privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă profesională a medicilor.

Condiții specifice pentru ocuparea posturilor de asistent medical generalist

a) să aibă studii liceale, absolvite cu diplomă de bacalaureat emisă de instituții acreditate de Ministerul Educației;
b) să fie absolvent de studii medii sau postliceale în specialitatea asistent medical generalist, titularul unuia dintre titlurile oficiale de calificare prevăzute la Anexa nr. 1 din O.U.G. nr. 144/2008 (absolvenților de studii superioare în specialitatea asistent medical generalist le sunt recunoscute studiile în vederea participării la
concurs şi ocupării postului, dar pot fi încadrați conform prevederilor specifice sistemului penitenciar, respectiv pe funcții de agent de penitenciare – studii liceale);
c) să fie membru al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor si Asistenților Medicali din România (sunt necesare certificat de membru şi aviz anual valabil pentru autorizarea exercitării profesiei sau alt  document care să ateste dreptul de exercitare a profesiei de asistent medical generalist (adeverința
prevăzută de art. 2 din Hotărârea nr. 35/2015 privind eliberarea Certificatului de membru al O.A.M.G.M.A.M.R. însoțit de avizul anual), eliberate de Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor si Asistenților Medicali din România).

Candidații care optează pentru ocuparea posturilor, în calitatea de polițist de penitenciare, trebuie să îndeplinească cumulativ, următoarele condiții generale prevăzute de Legea nr. 145/2019 privind statutul polițiștilor de penitenciare, respectiv:
a) au cetăţenia română şi domiciliul în România;
b) cunosc limba română;
c) îndeplinesc condiţiile de studii şi vechime prevăzute de lege;
d) au 18 ani împliniţi, capacitate deplină de exerciţiu şi sunt apte din punct de vedere medical şi psihologic pentru îndeplinirea funcţiei;
e) nu au antecedente penale sau nu sunt în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;
f) îndeplinesc condiţiile specifice postului;
g) nu le-au încetat raporturile de serviciu dintr-o funcţie publică, din motive disciplinare, în ultimii 5 ani;
h) au un comportament corespunzător principiilor care guvernează profesia de poliţist de penitenciare;
i) nu au fost agenţi sau colaboratori ai organelor de securitate şi nici ai vreunui serviciu de informaţii;
j) obţin autorizaţie, pentru funcţiile care implică lucrul cu informaţii clasificate.

Nu pot fi angajați prin prezenta procedură:
a) candidații cărora le-au încetat raporturile de serviciu/contractul de muncă din motive disciplinare;
b) rezerviștii care au fost clasați medical ”apt limitat” sau ”inapt” la data încetării raporturilor de serviciu;
c) candidații care au antecedente penale sau sunt în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni.

Candidații vor transmite la adresa de e-mail pgherla@anp.gov.ro, până la data de 11 mai 2020, orele 15.00, inclusiv, cererea de angajare însoțită de următoarele documente:
– copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz, în termen de valabilitate;
– copia documentelor care atestă schimbarea numelui, unde este cazul;
– curriculum vitae – model european;
– copia livretului militar, unde este cazul – pentru posturile de polițist de penitenciare;
– copia diplomei de studii și a foii matricole sau copia adeverinței aflată în termen de valabilitate, conform normelor Ministerului Educației și Cercetării, care să ateste absolvirea studiilor necesare pentru ocuparea postului; pentru studiile absolvite în alte state, candidații prezintă documente de echivalare eliberate de
Ministerului Educației și Cercetării;
– copiile certificatelor și a altor documente care atestă efectuarea unor specializări și perfecționări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice;
– copia carnetului de muncă și/sau copia adeverinței care să ateste locurile de muncă avute anterior, funcțiile ocupate, vechimea în muncă și, după caz, în specialitate;
– cazierul judiciar sau, în cazul în care contextul instituțional nu permite eliberarea acestuia, candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale sau nu este în curs de urmărire penală, ori de judecată pentru săvârșirea de infracțiuni;
– adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată ulterior demarării procesului de recrutare, de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
– declarație pe proprie răspundere că nu au fost agenți sau colaboratori ai organelor de securitate și nici ai vreunui serviciu de informații;
– acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal;
– alte documente relevante pentru angajare.

Etapele desfășurării procedurii de angajare fără concurs, în poliția penitenciară

1. Verificarea existenței şi valabilitatea documentelor, precum şi îndeplinirea de către candidați a condiţiilor/cerințelor;
2. Evaluarea psihologică a candidaților care optează pentru un post de poliţist de penitenciare;
3. Publicarea unui proces-verbal în care se menționează îndeplinirea/neîndeplinirea condițiilor de ocupare a posturilor, rezultatului evaluării psihologice, data și ora stabilite pentru desfășurarea interviului;
4. Interviu în fața unei comisii prin care se stabilește/stabilesc candidatul/candidații care va/vor ocupa postul.

Cu ocazia participării la interviu, candidații vor prezenta pentru verificarea conformității, documentele în original, transmise anterior prin e-mail, sub sancțiunea respingerii cererii de angajare.

Informații suplimentare privind condiţiile şi actele specifice pentru participarea la concurs se pot obține de la structura de resurse umane din Penitenciarul Gherla, tel. 0264/241683, 0264/241444 și site-ul unității http://anp.gov.ro/penitenciarul-gherla/ .

foto: arhiva