News Flash:

Instanta a decis: Aeroportul Cluj nu mai poate contracta servicii juridice fara voia presedintelui CJ

5 Iulie 2018
632 Vizualizari | 0 Comentarii
Aeroportul International Avram Iancu

Magistraţii Tribunalului Cluj au respins acţiunea reprezentanţilor Aeroportului Internaţional, care au încercat anularea unei decizii a Consiliului Judeţean, care limita achiziţia de servicii juridice, doar cu aprobarea executivului, arata muzicainstantelor.ro

Respinge ca neîntemeiată cererea de chemare în judecată formulată de către reclamanta Aeroportul Internaţional „Avram Iancu Cluj” RA, în contradictoriu cu pârâtul Consiliul Judeţean Cluj, prin Preşedintele Consiliului Judeţean, cu sediul în Cluj-Napoca. Cu recurs în 15 zile de la comunicare, care se va depune la Tribunalul Cluj. Soluţia pusă la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei azi, 03.07.2018.

Potrivit HCJ 267 din noiembrie 2017, aprobarea serviciilor juridice se va face punctual de către Consiliul Judeţean, forul tutelar al Aeroportului Internaţional.

ROMÂNIA JUDEŢUL CLUJ CONSILIUL JUDEŢEAN

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea unor măsuri în vederea achiziţionării serviciilor juridice de consultanţă, de asistenţă şi/sau de reprezentare

Consiliul Judeţean Cluj, întrunit în şedinţă ordinară;

Având în vedere Referatul de aprobare cu nr. 34287/2017 la Proiectul de hotărâre privind aprobarea unor măsuri în vederea achiziţionării serviciilor juridice de consultanţă, de asistenţă şi/sau de reprezentare, propus de vicepreşedintele Consiliului Judeţean Cluj, domnul Marius Mînzat, însoţit de Rapoartele compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Cluj cu nr. 34287/2017 şi de Rapoartele Comisiilor de specialitate nr. 1 și 2;

În conformitate cu prevederile:

• art. 91 alin. (1) lit. f) și alin. (2) lit. d) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

• art. I din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare şi de modificare şi completare a unor acte normative, aprobată prin Legea nr. 16/2013, cu modificările şi completările ulterioare;

• art. 3 pct. (1) lit. h) și pct. (2) lit. h) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, aprobată prin Legea nr. 111/2016, cu modificările şi completările ulterioare;

Fiind îndeplinite prevederile cuprinse la art. 94-98, coroborate cu cele ale art. 44-46 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul drepturilor conferite prin art. 97 alin. (1) şi prin art. 115 alin. (1) lit. c) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

hotărăşte:

Art. 1. (1) Achiziționarea serviciilor juridice de consultanţă, de asistenţă şi/sau de reprezentare a Județului Cluj, a Consiliului Județean Cluj, a Președintelui Consiliului Județean Cluj, precum și a instituțiilor și serviciilor publice din subordinea, în coordonarea sau sub autoritatea Consiliului Județean Cluj, se va face doar cu acordul prealabil al Consiliului Județean Cluj și numai în situații temeinic justificate în care aceste activităţi nu pot fi asigurate de către personalul de specialitate juridică angajat în respectivele entități.

(2) Acordul precizat la alineatul (1) se va solicita pentru fiecare caz în parte, justificându-se situația care impune acest fapt, îndeplinirea condițiilor legale, precum și disponibilitatea fondurilor necesare achiziției serviciilor în cauză.

(3) În situația adoptării hotărârii Consiliului Județean Cluj privind acordul precizat la alineatul (1), ordonatorul de credite al entității în cauză asigură achiziționarea serviciilor juridice de consultanţă, de asistenţă şi/sau de reprezentare, după caz, conform prevederilor legale.

Art. 2. (1) Achiziționarea serviciilor juridice de consultanţă, de asistenţă şi/sau de reprezentare de cătresocietățile la care Județul Cluj deține calitatea de asociat sau acționar integral/majoritar, precum și de către Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj R.A., care au angajat în structura organizatorică personal de specialitate juridică, se va face doar cu acordul prealabil al Consiliului Județean Cluj și numai în situații temeinic justificate în care aceste activităţi nu se pot asigura de către personalul de specialitate juridică angajat în respectivele entități.

(2) Acordul precizat la alineatul (1) se va solicita pentru fiecare caz în parte, justificându-se situația care impune acest fapt, îndeplinirea condițiilor legale, precum și disponibilitatea fondurilor necesare achiziției în cauză.

(3) În situația adoptării hotărârii Consiliului Județean Cluj privind acordul precizat la alineatul (1), se va acorda mandat administratorului/reprezentantului Consiliului Județean Cluj în adunarea generală a acționarilor/consiliului de administrație, după caz, în vederea efectuării demersurilor necesare pentruachiziționarea serviciilor juridice de consultanţă, de asistenţă şi/sau de reprezentare, după caz, conform prevederilor legale.

Art. 3. (1) La data la care prezenta hotărâre produce efecte, se abrogă:

1. Hotărârea Consiliului Județean Cluj nr. 151 din 12 iulie 2012 privind aprobarea achiziţionării de serviciijuridice de consultanţă, de asistenţă şi/sau de reprezentare de către Regia Autonomă Aeroportul Internaţional Cluj-Napoca;

2. Hotărârea Consiliului Județean Cluj nr. 172 din 12 iulie 2012 privind aprobarea achiziţionării de serviciijuridice de consultanţă, de asistenţă şi/sau de reprezentare de către S.C. Compania de Apă Someş S.A.;

3. Hotărârea Consiliului Județean Cluj nr. 250 din 31 octombrie 2012 privind aprobarea achiziţionării de servicii juridice de consultanţă, de asistenţă şi/sau de reprezentare de către Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii Cluj-Napoca;

4. Hotărârea Consiliului Județean Cluj nr. 74 din 27 martie 2013 privind aprobarea achiziţionării de serviciijuridice de consultanţă, de asistenţă şi/sau de reprezentare de către Regia Autonomă a Drumurilor Judeţene Cluj;

5. Hotărârea Consiliului Județean Cluj nr. 245 din 30 octombrie 2015 privind aprobarea achiziţionării de servicii juridice de consultanţă, de asistenţă şi/sau de reprezentare de către societatea „Pază și Protecţie Cluj” S.R.L.;

6. orice alte prevederi contrare cuprinse în alte hotărâri ale Consiliului Județean Cluj.

(2) Raporturile contractuale încheiate în temeiul hotărârilor menționate la alin. 1 își produc efectele pe durata de valabilitate, fără a fi posibilă prelungirea duratei, precum și modificarea sau completarea acestora.

(3) În termen de 15 zile de la data la care prezenta hotărâre produce efecte, entitățile menționate la art. 1 și art. 2 vor comunica Consiliului Județean Cluj, în copie certificată pentru conformitate cu originalul, cu datele cu caracter personal anonimizate, toate contractele (inclusiv actele adiționale la acestea), în temeiul cărora au fost prestate servicii juridice de consultanţă, de asistenţă şi/sau de reprezentare în perioada 2016 – 2017.

Art. 4. Cu punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează preşedintele Consiliului Judeţean Cluj, prin Direcţia Generală Buget-Finanţe, Resurse Umane; Direcția Juridică, precum și toate instituțiile și serviciile publice din subordinea, în coordonarea sau sub autoritatea Consiliului Județean Cluj/societățile la care Județul Cluj deține calitatea de asociat sau acționar integral/majoritar și Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj R.A..

Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului judeţului, în termenul prevăzut de lege, Direcţiei Generale Buget-Finanţe, Resurse Umane; Direcţiei Juridice; instituțiilor și serviciilor publice din subordinea, în coordonarea sau sub autoritatea Consiliului Județean Cluj; societăților la care Județul Cluj deține calitatea de asociat sau acționar integral/majoritar; Aeroportului Internațional Avram Iancu Cluj R.A., precum şi Prefectului Judeţului Cluj şi se aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul Consiliului Judeţean Cluj şi postare pe pagina de internet „www.cjcluj.ro”.

Contrasemnează:

PREŞEDINTE SECRETAR AL JUDEŢULUI,

Tișe Alin Gaci Simona

Nr. 267 din 29 noiembrie 2017

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi, astfel: 26 voturi “pentru”, 1 “abținere” și 5 consilieri județeni nu au votat. Consilieri judeţeni prezenţi: 32 din 36 consilieri judeţeni în funcție.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.
Distribuie:  

Din aceeasi categorie

© 2020 - BZC.ro - Toate drepturile rezervate
Page time :0.1296 (s) | 34 queries | Mysql time :0.045909 (s)