Comuna Caianu, cu sediul în loc. Caianu, str. Principală nr. 48, jud. Cluj, având cod de identificare fiscală 4288217, tel. 0264 280007, www primariacaianu.ro, e-mail: primaria.caianu@yahoo.com;

Anunță organizarea unei licitații publice cu strigare, la data de 08.05.2019, ora 10.00 la sediul primăriei Caianu, în vederea închirierii pajiștii comunale aflată în proprietatea Comunei Caianu, împărţită pe unităţi de exploatare/tarlale şi pe categorii de animale, scoase la licitaţie publică în vederea atribuirii contractelor de închiriere conform Hotărârii Consiliului Local Caianu nr. 17/2019.

            Documentația de atribuire se poate obține de la sediul locatorului în format tipărit, contra cost – 10 lei și se pot procura de la secretariat începând cu data de 24.04.2019. Costul pentru obținerea unui exemplar al documentației de atribuire se achită în numerar la caseria primăriei. Data limită pentru solicitarea de clarificări la documentația de atribuire este 06.05.2019, ora 10.00.

            Data limită pentru depunerea intențiilor de participare este data de 08.05.2019, ora 09,30. Acestea se depun la sediul primăriei Caianu, registratură, str. Principală nr. 48, jud. Cluj, în 2 (două) exemplare distincte.

 

            Date suplimentare se obtin la telefon 0264280007, birou secretar comuna. 

coral